Najważniejsze kwestie dotyczące Państwa Umowy na imprezę grupową

 • Rezerwacja pokoi dla grupy wymaga podania danych karty kredytowej. Państwa karta kredytowa NIE ZOSTANIE obciążona w trakcie rezerwacji.
 • Rezerwacja każdego z pokoi dla grupy musi być potwierdzona do Ostatecznego Terminu.
 • Ostateczny Termin” to godz. 12:00 (północ czasu lokalnego hotelu) dnia przypadającego na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem przybycia pierwszych gości do pokoi zarezerwowanych dla grupy.
 • Rezerwacja pokoju gościnnego uważana jest za potwierdzoną, kiedy Pan/i lub któryś z gości uczestniczących w Państwa wydarzeniu zabezpieczy pokój przedstawiając ważną kartę kredytową.
 • Pokoje zarezerwowane dla Państwa grupy, które NIE ZOSTANĄ potwierdzone do Ostatecznego Terminu będą zwolnione i udostępnione do rezerwacji dla innych gości.
 • Aby anulować Państwa imprezę należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem. Jeżeli anulują Państwo swoją imprezę (lub rezerwację jednego z pokoi dla grupy) po Ostatecznym Terminie, Wasza karta kredytowa może zostać obciążona opłatą za pokój powiększoną o obowiązujące podatki za pierwszą noc (dla każdej anulowanej rezerwacji pokoju).

Dokonując tej rezerwacji poprzez stronę internetową eEvents, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej Umowy. Strona internetowa eEvents nie pozwala na dokonywanie rezerwacji później niż na 72 godziny przed imprezą ani więcej niż na 25 pokoi dla jednej doby. Jeżeli chcą Państwo dokonać takiej rezerwacji, prosimy skontaktować się bezpośrednio z Hotelem. Stawki za pokoje nie zawierają prowizji. Hotel nie zapłaci z tytułu tej Umowy żadnej prowizji.

 1. REZERWACJA POKOI DLA SWOJEJ GRUPY. Jest to rezerwacja całkowitej liczby pokoi od dnia, w którym wybrali Państwo na stronie internetowej eEvents (“pokoje dla Państwa grupy”). Aby zarezerwować pokoje dla Państwa grupy, należy podać dane ważnej karty kredytowej (“Zatwierdzona Karta”). Uczestnicy Państwa imprezy mogą później posłużyć się swoimi kartami kredytowymi by zapłacić za swoje pokoje. Rezerwacja każdego z pokoi dla Państwa grupy musi być także potwierdzona najpóźniej w Ostatecznym Terminie, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie zwolniona i pokój będzie dostępny dla innych gości. “Ostateczny Termin” to 12:00 (północ czasu hotelu) dnia przypadającego na dwadzieścia jeden (21) dni przed terminem przybycia pierwszych gości do pokoi zarezerwowanych dla grupy.  Po Ostatecznym Terminie, uczestnicy, którzy nie potwierdzili rezerwacji nadal mogą zarezerwować dla siebie pokoje, jeżeli takowe będą dostępne i po obowiązujących wówczas stawkach.

  Jeżeli dokonują Państwo tej rezerwacji na mniej niż dwadzieścia dwa (22) dni przed imprezą, wówczas dokonując rezerwacji muszą Państwo od razu potwierdzić wszystkie pokoje dla swojej grupy.

  Nie mogą Państwo dokonać przeniesienia, cesji ani odsprzedaży stawek za pokoje ani swojej rezerwacji. W razie próby dokonania transferu, cesji lub odsprzedaży stawek za pokoje lub rezerwacji, Hotel będzie uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Państwa ani wobec innych osób, z tytułu zarezerwowanych pokoi lub stawek, a Państwo będą zobowiązani do zapłacenia na rzecz Hotelu odszkodowania z tytułu anulowania rezerwacji, opisanego poniżej.

 2. POTWIERDZENIE REZERWACJI POKOI Z POKOI DLA PAŃSTWA GRUPY. Aby potwierdzić rezerwację pokoju, z pokoi dla Państwa grupy, Państwo, osoba organizująca spotkanie lub goście którzy przyjadą na imprezę muszą potwierdzić rezerwację pokoi podając dane ważnej karty kredytowej.

  Wkrótce po dokonaniu rezerwacji przedstawiciel Hotelu skontaktuje się z Państwem podając im instrukcje tego jak goście mogą potwierdzić rezerwację swoich poszczególnych pokoi. Przykładowo poinformujemy Państwa, że uczestnicy ich imprezy mogą rezerwować pokoje w Hotelu bezpośrednio przez Internet lub kontaktując się z hotelowym działem ds. rezerwacji dzwoniąc na wyznaczony, bezpłatny numer telefonu. Jeżeli zadecydują Państwo, że wszystkie pokoje dla Państwa grupy zostaną potwierdzone przy użyciu jednej karty kredytowej, będą Państwo musieli przekazać Hotelowi listę gości wraz z ich imionami, nazwiskami i adresami.

  Hotel nie obciąży karty kredytowej w czasie gdy jej dane zostaną podane w celu potwierdzenia rezerwacji pokoju. Hotel obciąży karty kredytowe wyłącznie: (i) w trakcie wymeldowania, jeżeli nie otrzyma zapłaty w innej dopuszczalnej formie oraz (ii) w razie naliczenia odszkodowania za anulowanie rezerwacji, opisanego poniżej. Po uprzednim zatwierdzeniu przez Hotel, mogą Państwo zmienić “Zatwierdzoną Kartę” na inną.

 3. ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ PAŃSTWA. Mogą Państwo anulować całą imprezę (lub potwierdzoną rezerwację poszczególnych pokoi należących do pokoi dla Państwa grupy) kontaktując się bezpośrednio z (Działem Sprzedaży) Hotelu, w dowolnym czasiedo Ostatecznego Terminu włącznie, w przypadku takiego anulowania nie będą Państwo zobowiązani do zapłacenia odszkodowania za anulację ani za żadną część pokoi dla ich grupy.

  Jeżeli z dowolnej przyczyny anulują Państwo imprezę (lub potwierdzoną rezerwację poszczególnych pokoi należących do pokoi dla Państwa grupy) po Ostatecznym Terminie, lub w inny sposób niż w drodze bezpośredniego kontaktu z Hotelem, będzie to równoznaczne z upoważnieniem Hotelu do obciążenia Zatwierdzonej Karty kwotą równą sumie opłat za pierwszą noc dla wszystkich potwierdzonych pokoi dla Państwa grupypowiększoną o kwotę obowiązujących podatków, tytułem “odszkodowania za anulowanie rezerwacji.”

  Wszystkie niewykorzystane pokoje(np., pokoje dla osób, które nie dojechały) należące do pokoi dla Państwa grupy, które zostały potwierdzone ale nie opłacone ani przez Państwa ani przez gości, będą uznane za anulowane po Ostatecznym Terminie i Zatwierdzona Karta zostanie obciążona kwotą odszkodowania z tytułu anulowania rezerwacji owych pokoi.

  Godzą się Państwo, że odszkodowanie za anulowanie rezerwacji stanowi rozsądną wycenę kosztów poniesionych przez Hotel, w przypadku anulowania całości lub części Państwa imprezy. Godzą się Państwo zapłacić tą kwotę jako odszkodowanie umowne.

 4. DOZWOLONY OKRES WYPOWIEDZENIA UMOWY. Zarówno Państwu, jak i Hotelowi przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia tej Umowy (i anulowania imprezy wraz z rezerwacją wszystkich pokoi dla Państwa grupy) bez poniesienia kary ani odpowiedzialności wobec Państwa, Hotelu ani Osoby trzeciej, do godziny 12:00 (północ, czasu hotelu) kolejnego dnia roboczego po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej eEvents, nawet jeżeli rezerwacja została już potwierdzona.
 5. MELDOWANIE / WYMELDOWANIE. Goście przybywający do Hotelu przed standardową porą meldunku, będą otrzymywać dostęp do pokoi w miarę ich dostępności. Jeżeli gość, który zamówił pokój w ramach pokoi zarezerwowanych dla Państwa grupy wymelduje się przed datą do której zarezerwowany jest pokój, Hotel może obciążyć takiego gościa opłatą za wymeldowanie się przed terminem. Goście, którzy chcą uniknąć opłaty za wymeldowanie się przed terminem powinni przed zameldowaniem się powiadomić Hotel o planowanej długości pobytu.
 6. OPŁATA ZA PRZENIESIENIE BAGAŻU. Hotel może nałożyć opłatę za przeniesienie bagażu, którą pobiera się w przypadku przyjazdów lub odjazdów grupowych (10 osób przyjeżdżających lub wyjeżdżających w tym samym czasie). Opłaty te dotyczą grup, które wymagają wcześniejszej rejestracji i przydzielenia kluczy do pokoi jeszcze przed przyjazdem. Opłaty te będą doliczone do rachunków poszczególnych gości jako opłaty dodatkowe.
 7. OPŁATA. Opłatę za pokój i podatki, a także wszystkie opłaty dodatkowe należy uiścić przy wymeldowaniu. Płatności można dokonać gotówką, poświadczonym czekiem lub kartą kredytową. Hotel akceptuje karty: Master Card, Visa, Diners Club, Discover Card, American Express oraz JCB International.
 8. MATERIAŁY PROMOCYJNE Mamy prawo rozważenia i zatwierdzenia wszystkich reklam i materiałów reklamowych lub promocyjnych związanych z Państwa imprezą, które używają nazwy Hotelu bądź nazwy lub loga będącego własnością Hilton Worldwide, Inc.
 9. PRAWO WŁAŚCIWE / KOSZTY PRAWNE. Niniejsza Umowa podlega prawu właściwemu dla miejsca położenia Hotelu i winna być interpretowana zgodnie z nim. Strony uzgadniają, że ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze postępowania arbitrażowego lub sadowego w miejscowości położenia Hotelu (lub najbliższej dostępnej), a strona, która wygra takie postępowanie arbitrażowe lub sądowe będzie uprawniona do odzyskania lub zwrotu swoich kosztów prawnych i sądowych wraz z odsetkami za okres przed wydaniem orzeczenia i po nim. Jeżeli Hotel korzysta z usług agencji windykacyjnej lub przedstawiciela prawnego na potrzeby egzekucji należnych Hotelowi z tytułu niniejszej Umowy kwot, wówczas godzą się Państwo zwrócić Hotelowi koszty poniesione w ramach egzekucji należności.
 10. POSTANOWIENIA RÓŻNE Rezerwacja pokoi dla Państwa grupy będzie uznana za definitywne zobowiązanie od chwili zaakceptowania niniejszej Umowy przez kliknięcie na przycisk “I accept” na stronie internetowej eEvents, gdy zostaną Państwo o to poproszeni, od owej chwili będą Państwo stroną niniejszej Umowy. Osoba klikająca na przycisk “I accept” na stronie internetowej eEvents potwierdza, że jest upoważnionym przedstawicielem grupy, dla której organizowana jest impreza w Hotelu i ma kompetencje do zawarcia Umowy w imieniu ej grupy. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej i muszą być opatrrzone podpisami obu stron.